logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

Čo je to koučovanie?
Koučovanie je nedirektívny spôsob vedenia ľudí. Je protikladom prikazovania a kontroly. Predstavuje vzťah a proces, v ktorom kouč pomáha koučovanému pri dosahovaní jeho vízií, cieľov a prianí. Vedie koučovaného k prevzatiu alebo zvýšeniu zodpovednosti za plánovanie a dosahovanie vlastných cieľov. Pomáha mu nielen presne svoje ciele vymedziť, ale tiež ich dosiahnuť rýchlejšie a efektívnejšie. Koučovanie tak uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu zvýšiť svoj výkon a dosiahnuť stanovené ciele.

Čo je základnou metódou koučovania?
Základnou metódou koučovania je kladenie špecifických otázok. Koučovaný nezískava riešenie od kouča, ale pomocou neho ho sám nachádza.

Kto je to kouč?
Kouč nie je terapeut, poradca, konzultant, mentor, či tréner. Všetky tieto profesie ponúkajú hotové riešenia a osvedčené rady. Základom koučovania nie je poskytovanie podrobných inštrukcií, ale vhodné otázky kouča. Tie vedú koučovaného k tomu, aby si sám uvedomil, v čom je problém a aké má možnosti riešenia, a tiež, aby svoje riešenie zrealizoval, a to úplne, až do konca. Pri práci s klientom vychádza z toho, že každý človek má potenciál na to, aby svoj cieľ dosiahol, a to bez pomoci druhého. Keď druhého považujeme za schopného, tak sa schopným v podstate stane. Konečný cieľom koučovania je, aby koučovaný zrealizoval to, pre čo sa sám rozhodol.
Špecifikom profesie kouča je, že nemusí disponovať skúsenosťami, či odbornými vedomosťami z odboru, v ktorom koučuje. Vtedy je vyššia pravdepodobnosť, že bude vystupovať nestranne a že nebude vkladať do procesu koučovania svoje myšlienkové konštrukty. Zjednodušene povedané, čím menej bude o oblasti, v ktorej koučuje, vedieť, tým menej bude podliehať nutkaniu využívať svoje poznatky, a tým bude koučovanie účinnejšie. Neznamená to však, že odborník pre určitú oblasť nemôže byť v rovnakej oblasti aj dobrým koučom.

Komu je koučovanie určené?
Je určené ľuďom všetkých vekových kategórií a profesií. Môže sa zameriavať na ciele a výsledky pracovné, ale aj rodinné, vzťahové, či voľnočasové.

Čo možno prostredníctvom koučovania dosiahnuť?
Vďaka koučovaniu sa možno naučiť:

 • vidieť a aktívne nachádzať príležitosti,
 • robiť rozhodnutia a preberať za ne zodpovednosť,
 • maximálne využívať dostupné zdroje a vyhľadávať nové zdroje,
 • lepšie sa vyznať v sebe samom,
 • aktívne spolupracovať s inými,
 • ubrániť sa manipulácii,
 • lepšie komunikovať,
 • lepšie načúvať a pochopiť stanoviská druhých,
 • upevňovať svoje sebavedomie,
 • určovať si priority a lepšie pracovať s časom,
 • žiť zmysluplnejšie a spokojnejšie,
 • ale najmä: lepšie vnímať realitu, zvyšovať vlastnú výkonnosť a realizovať stanovené ciele!

Ako si môžete objednať koučovací rozhovor, resp. získať bližšie informácie?

 • vyplnením kontaktného formulára
 • telefonicky: 0905 771 074
 • e-mailom: ludana.p(zavináč)gmail.com

Aká je cena jedného koučovacieho rozhovoru?

 • Cena pre jednotlivcov: Prvé stretnutie v trvaní max. 60 min. zrealizované v Prešove resp. v jeho blízkom okolí je BEZPLATNÉ. Cena prípadného ďalšieho stretnutia bude určená na základe vzájomnej dohody medzi koučom a klientom.
 • Cena pre organizácie a firmy bude určená na základe vzájomnej dohody medzi koučom a organizáciou.